Mėnesio archyvas: lapkričio 2013

COMENIUS DAUGIAŠALĖS MOKYKLŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTAS „U3N“

COMENIUS DAUGIAŠALĖS MOKYKLŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTAS

„UNITED IN NATURE – NATIONAL NATURE, INTERNATIONAL HERITAGE!”

Mūsų mokykla ir vėl dalyvauja Mokymosi visą gyvenimą programoje – Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte „UNITED IN NATURE – NATIONAL NATURE, INTERNATIONAL HERITAGE!” (U3N), Nr. LLP-COM-DP-2013-LT-00143, kuris yra finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektui įgyvendinti skirta 21000 eurų dotacija.

Projekte dalyvauja 6 mokyklos iš Norvegijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Turkijos ir Lietuvos.

Projektas truks iki 2015 metų liepos mėnesio.

Projekto koordinatorius – Engerdal barne-og ungdomsskole (Engerdal pradinė mokykla, Norvegija).

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo mokykloje – anglų kalbos vyr. mokytoja Kristina Rudelienė.

Projekto aprašymas

Visos projekte dalyvaujančios mokyklos yra netoli nacionalinių parkų ar saugomų teritorijų, todėl mūsų pagrindinis siekis yra atskleisti Europos gamtos grožį ir įvairovę. Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi gamta, skatinti jų smalsumą, kuo unikalūs ir svarbūs mūsų bei kitų šalių nacionaliniai parkai, padėti rasti prasmingą ryšį tarp praktinės ir teorinės veiklos, susijusios su klimato kaita bei aplinkosaugos problemomis, ugdyti mokinių atsakomybės jausmą.

Projektas remiasi JT konvencijos prielaidomis (dėl klimato kaitos ir miškų išsaugojimo) bei skatina veiklą, susijusią su gamtos tyrinėjimu ir saugojimu, ypač augalijos ir gyvūnijos. Į projekto veiklas taip pat bus įtraukta kiekvienos šalies regiono, kuriame yra nacionalinis parkas, vietos bendruomenė, siekiant rinkti ir skleisti informaciją, susijusią su vietos aplinkosaugos politika.

Projekto veiklos planuojamos, siekiant sudaryti sąlygas tiek mokiniams, tiek mokytojams dirbti mišriose grupėse, nepaisant tautybės ir amžiaus, vartojant anglų kalbą kaip bendravimo priemonę. Atliekant projekte numatytas užduotis, daugiausia dėmesio bus skiriama gamtos mokslams, užsienio kalbai, IKT (Web 2.0 įrankių naudojimas), komunikavimui gimtąja kalba, meniniam ugdymui ir praktinei veiklai. Bus ugdomos bendrosios kompetencijos, siekiama padėti mokiniams įgyti pagrindinių gyvenimo įgūdžių.

Projekto įgyvendinimo metu mokiniai, padedami mokytojų,  sukurs šiuos produktus: projekto svetainę, 2015 m. U3N kalendorių, el.dienoraščius, daugiakalbį žodyną apie nacionalinių parkų fauną ir florą. Šie produktai bus naudojami tolimesniame mokytojų ir mokinių darbe.

Mūsų projekto tikslai yra pagrįsti Europos komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos pagrindinėmis kompetencijomis, taip pat mokyklos dalyvės ugdymo turiniu ir poreikiais.

1. Mokymasis mokytis – siūlydami įvairias veiklas tarptautinėje aplinkoje, norime paskatinti savo mokinius būti kūrybingus ir prisiimti atsakomybę už savo bei kitų mokymąsi.

2 . Bendravimas užsienio kalbomis –  norime paskatinti savo mokinius bendrų veiklų metu  aktyviai naudotis savo anglų kalbos vartojimo įgūdžiais (jei reikia, prancūzų ar ispanų kalbos), tobulinti gebėjimą skaityti, kalbėti, klausyti ir rašyti.

3 . Kultūrinis sąmoningumas ir raiška – kelti mokinių kultūrinį sąmoningumą, plėtoti mokytojų ir mokinių susidomėjimą kitų kultūrų pažinimu.

4 . Skaitmeninis raštingumas – sukurti konfidencialią ir draugišką IKT aplinką visoms šiame projekte dalyvaujančioms šalims. Mes pasinaudosime ir jau išbandytais IKT įrankiais (eTwinning, Web 2.0, Skype, uždara Facebook socialine grupe, PhotoStory įrankiu kaip elektroniniu dienoraščiu, interaktyvia viktorina ir vertinimu, vaizdo bei foto sesijomis ir t.t.).

5 . Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai – pagerinti mūsų mokinių socialinę kompetenciją, kalbant apie asmeninius, tarpasmeninius ir tarpkultūrinius įgūdžius ir visas elgesio formas, kurios gali paskatinti kiekvieną asmenį veiksmingai ir konstruktyviai dalyvauti profesiniame ir socialiniame gyvenime.

Mes tikime, kad bendradarbiavimas su kitomis Europos šalimis suteiks puikias galimybes praplėsti žinias bei supratimą apie Europos gamtos įvairovę ir vertingumą,  gebėjimas bendrauti su partneriais taps labiau vertinamu įgūdžiu!

Plačiau skaitykite

http://www.u3nature.com/

http://gedminai.lt/U3n

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis (pranešimas) atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už
 medžiagos turinį ir už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą

Šokio sūkuryje „Liub šokt – vakarojimai“

Lapkričio 21 dieną Gedminų mokykloje vyko metus trukusio Klaipėdos miesto švietimo įstaigų vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivalio „Liub šokt – vakarojimai“ užbaigtuvės. Gražią iniciatyvą, suburti miesto moksleivius, prisiminti senolių liaudiškus žaidimus, ratelius ir parodyti vieni kitiems savo išmoktus tautinius šokius puoselėja festivalio „Liub šokt – vakarojimai“ iniciatoriai – Jaunimo centro choreografijos studija „Inkarėlis“. Šventėje dalyvavo  Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos liaudiškų šokių kolektyvas „Gedmina“ (vad. Saulius Rudelis), Simono Dacho progimnazijos šokių kolektyvas „Dagilėlis“ ( vad. Zita Daugėlienė), Sendvario progimnazijos šokių kolektyvas „Suktukas“ (vad. Diana Mockuvienė), Klaipėdos jaunimo centro choreografijos studijos „Inkarėlis“ šokėjai (vad. E.Zubrickienė ir Lina Klepeckaitė-Diržininkienė), Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos choreografijos skyriaus ketvirtos klasės mokiniai (vad.  Loreta Damijonaitytė). Šokio sūkuryje šurmuliavo beveik 100 vaikų… Trepsėjo, žiūrėjo ir plojo vieni kitiems, smagiai šoko folklorinius šokius ir mokėsi liaudiškų ratelių…