Kvalifikacijos tobulinimo programos, kurių akreditacija galioja 2022 metais
Kvalifikacijos tobulinimo programos prilygintos akredituotoms AIKOS duomenų bazėje
Renginiai (profesinio tobulėjimo seminarai, moduliai) pagal mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020-2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus
Jei turite klausimų, pasiūlymų, norite bendradarbiauti prašome kreiptis info@edukateka.lt.
1 prioritetas.
2 prioritetas.
3 prioritetas.
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS ĮGYVENDINANT ŠIUOLAIKINĮ UGDYMO / MOKYMO TURINĮ:

„IKT įrankiai šiuolaikiškos pamokos kūrimui” (6 akad. val.)
„Skaitmeninio ugdymo sprendimai švietimo įstaigoms: „MS Office“ 365 galimybės“ (6 akad. val.)
„Debesų technologijos įstaigos administravimui“ (mokyklos administracijai) (18 akad. val.)
„Mobiliųjų įrenginių panaudojimo galimybės švietime“ (6 akad. val.)
„Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas: projektų ir skaitmeninių technologijų vaidmuo“ (18 akad. val.)
„Svetainių ir tinklaraščių kūrimas” (18 akad. val.)
„IKT įrankiai XXI a. mokytojui: paprastai ir suprantamai” (6 akad. val.)
„Šiuolaikinių IT priemonių panaudojimas neformaliajame švietime“ (6 akad. val.)
„Mikrovaldiklių micro:bit panaudojimo IT pamokose ir neformaliajame švietime galimybės“ (6 akad. val.)
„Inovatyvu, įdomu, išmanu: „MozaBook“ programa šiuolaikiškai pamokai“ (6 akad. val.)
„Grafinis dizainas su programa „Canva“ (6 akad. val.)
„Video montavimo kursai su programa „Canva“ (6 akad. val.)
„Praktinių užduočių kūrimas su „Canva“ (6 akad. val.)
„Mikrovaldiklių „Micro:bit“ panaudojimo IT pamokose ir neformaliame ugdyme galimybės“ (6 akad. val.)
„Virtuali mokymosi aplinka pamokoje“ (6 akad. val.)
„IT integracija pradiniame ugdyme“ (6 akad. val.)
KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ VEIKSMINGAI UGDYTI SKIRTINGŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS, TOBULINIMAS.

„Ugdymo efektyvinimas, kuriant palankias mokymo(si) aplinkas“ (6 akad. val.)
„Projektas – kaip ugdymo ir mokymosi metodas. Projekto valdymo įrankiai” (18 akad. val.)
„Ugdymo turinio valdymas pamokoje“ (18 akad. val.)
„IKT ir inovatyvūs ugdymo metodai Europoje. Panaudojimo galimybės ugdymo procese bei projektinėje veikloje“ (18 akad. val.)
„Mokau(si) kitaip“ (18 akad. val.)
„Technologinio ugdymo galimybės STEAM kontekste, IKT taikymas, tarpdalykinė integracija" (6 akad. val.)
„Matematikos ir informatinio mąstymo mokymas naudojant ViLLE” (6 akad. val.)
„Kaip išlaisvinti savo ir mokinių prigimtines kūrybines galias“ (6 akad. val.)
„Gabūs vaikai - ugdymo iššūkiai ir galimybės” (6 akad. val.)
„Asmeninių finansų labirintai“ (8 akad. val.)
„Kokia pažangos vertinimo prasmė neformaliajame švietime?“ (6 akad. val.)
„Kaip bendrauti su elgesio ir emocinių problemų turinčiu mokiniu? Psichologinių strategijų taikymas“ (6 akad. val.)
„Bendravimas su sudėtingais mokinių tėvais: metodai ir būdai. Streso valdymas“ (6 akad. val.)
„Žiedinė ekonomika ir asmeniniai finansai“ (6 akad. val.)
„Skaitymo įgūdžių lavinimas anglų kalbos pamokose“ (12 akad. val.)
„Pasirengimo konkursams metodai ir patirtys“ (6 akad. val.)
„Vaikų garsų tarimo sutrikimai: atpažinimas ir įveikimas“ (6 akad. val.)
„Mokymas(is) virtualioje aplinkoje: mokinių poreikiai ir pažanga“ (12 akad. val.)
„Mokinių kompetencijų ugdymas pagal atnaujintas Bendrąsias programas, kompetencijų integravimas į ugdymo turinį“ 6 akad. val.)
VADOVAVIMO IR LYDERYSTĖS UGDYMO / MOKYMO PROCESUI IR ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS.

„Artimesnis mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas: projektų ir skaitmeninių technologijų vaidmuo“ (18 akad. val.)
„Kolektyvo sutelktumo stiprinimas, didinant savigarbos bei asmeninio indėlio į bendruomeniškumą vertę" (6 akad. val.)
„Sėkmingas pokyčių valdymas ir lyderystė" (6 akad. val.)
„Kaip mokant kitus, rasti jėgų pasirūpinti savimi“ (2 akad. val.)
„Psichosocialinių rizikų ir streso valdymas įstaigoje“ (2 akad. val.)
„Šeimos ir ugdymo įstaigos partnerystė: svarbiausi bendravimo ir bendradarbiavimo raktai" (6 akad. val.)
„Neformaliojo švietimo mokytojų motyvavimo ypatumai“ (6 akad. val.)
„Aš ir kiti: efektyvios tarpusavio santykių strategijos gerinant įstaigos mikroklimatą“ (6 akad. val.)
„Pamokos virsmas“ (8 akad. val.)
„Palankūs būdai kurti ir palaikyti pozityvų mokinio ir mokytojo santykį“ (6 akad. val.)
„Veido bruožų psichologijos įtaka sėkmingai komunikacijai ir mokinių pažinimui, ugdymo proceso tobulinimui“ (6 akad. val.)
„Emocinio intelekto ugdymas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais” (6 akad. val.)
„Pedagogo apranga. Tekstilės gaminių panaudojimas dalykinėje aprangoje ir jos pritaikymas” (6 akad. val.)
„Komandinis darbas – neformaliojo vaikų švietimo veiklos sėkmė“ (4 akad. val.)
„Kaip komunikuoti, kad būtum išgirstas?“ (6 akad. val.)
„Konfliktų ir pykčio valdymas. Ką apie tai turėtų žinoti kiekvienas mokytojas“ (6 akad. val.)
„Bendradarbiavimo reikšmė sėkmingam ugdymo proceso organizavimui ir rezultatams“ (6 akad. val.)
Švietimo įstaigas ir pedagogus kviečiame dalyvauti ilgalaikėse kvalifikacijos tobulinimo programose. Siūlome 40 valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimo programas, kurios sudaromos pagal įstaigos poreikius iš vieno ar kelių modulių, įgyvendinamos įvairiomis formomis ir vykdomos trumpomis sesijomis.
Jei turite klausimų, pasiūlymų, norite bendradarbiauti prašome kreiptis info@edukateka.lt.
Kursai
Mokymai
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos kursai (80 akad. val.)
Anglų kalbos kursai (40 akad. val.)
Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (šokio, muzikos) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programas (40 akad. val.)
Čia dėsim mokymų programs
Pagal naujausią tvarką 

+ dalyviams, kurie išklausė 40 ir daugiau valandų mokymus, išduodami pažymėjimai

+ dalyviams, kurie išklausė mažiau nei 40 val. seminarą/mokymus/paskaitą, išduodama pažyma
 

eMokytojas.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministrerijos (ŠMMS) akredituota institucija. 
Akreditacijos pažymos numeris IVP-53.
Užsiregistruok
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram